درباره سامانه
جايگاه آزمايشگاه­هاي تجزيه خاک، آب، گياه و کود در سيستم کشاورزي علمي و نقش آنها در ترويج فرهنگ آزمون خاک که در نهايت منجر به همگاني کردن مصرف بهينه کود در کشور مي­گردد، از اهميت بسزايي برخوردار است.   ادامه..
نقشه آزمایشگاه های خاک و آب