درباره سامانه
جایگاه آزمایشگاه­های تجزیه خاک، آب، گیاه و کود در سیستم کشاورزی علمی و نقش آنها در ترویج فرهنگ آزمون خاک که در نهایت منجر به همگانی کردن مصرف بهینه کود در کشور می­گردد، از اهمیت بسزایی برخوردار است.   ادامه..
نقشه آزمایشگاه های خاک و آب