اخبار

فهرست اخبار

عنوان:
هشتمین دوره آموزشی تجزیه مواد کودی
شرح مختصر:

عنوان:
برگزاری هشتمین کارگاه آموزشی تجزیه مواد کودی در موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
شرح مختصر:

عنوان:
برگزاری هفتمین كارگاه آموزشی آنالیز انواع كودها
شرح مختصر:

عنوان:
برگزاری هفتمین کارگاه آموزشی روش های تجزیه انواع مواد کودی در مؤسسه تحقیقات خاک و آب
شرح مختصر:

عنوان:
ششمین دوره کاراگاه آموزشی روش های تجزیه انواع مواد کودی
شرح مختصر:

عنوان:
دوره آموزشی روش های استاندارد سنجش نیترات در محصولات کشاورزی
شرح مختصر:

عنوان:
برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی
شرح مختصر:
برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی

عنوان:
تدوین دو عنوان نشریه بین المللی روش عملیاتی استاندارد بین المللی توسط محققان موسسه تحقیقات خاک و آب
شرح مختصر: