نشانی پستی: استان البرز -  کرج - میدان استاندارد - جاده مشکین دشت - بعد از رزکان نو - بلوار امام خمینی(ره) - مؤسسه تحقیقات خاک و آب

Imam Khomeini Blvd., Meshkin Dasht Road, Standard Square, Karaj, Iran

تلفن: 36201900-026         5-36203502-026         36208788-026

نمابر: 36210121-026

کدپستی: 3177993545

 صندوق پستی: 311-31785

  پست الکترونیک: info@swri.ir