انتشارات

فهرست انتشارات

عنوان:
دستور العمل دستگاه طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی
شرح مختصر:

عنوان:
دستور العمل استفاده و نگه داری از دستگاه طیف سنجی جذب اتمی ( شعله)
شرح مختصر:

عنوان:
بررسی روش های اندازه گیری هیومیک اسید و فولویک اسید در مواد کودی
شرح مختصر:
-

عنوان:
The comparative evaluation of humic acid determining methods in humic-based commercial fertilizers
شرح مختصر:
مقاله روش های اندازه گیری هیومیک اسید در مواد کودی