قوانین و مقررات

فهرست قوانین و مقررات

عنوان:
نظام اجرائی آزمایشگاه های خاکشناسی 1397
شرح مختصر:
نظام اجرایی آزمایشگاه های خاکشناسی با شرکت خدمات مشاور فنی خاکشناسی در راستای اجرای ماده ( 2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.

عنوان:
قانون افزایش بهره وری
شرح مختصر:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

عنوان:
قانون اجازه تاسیس آزمایشگاه
شرح مختصر:
قانون اجازه تاسیس آزمایشگاه 1371

عنوان:
آئین نامه اجرایی مجوز تاسیس آزمایشگاه
شرح مختصر:
آئین نامه اجرایی مجوز تاسیس آزمایشگاه