جزییات خبر

در این دوره روش های تجزیه مواد کودی به صورت تئوری و عملی آموزش داده خواهد شد.

-