جزییات خبر

ه گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، به همت بخش آزمایشگاه ها در راستای توانمندسازی و ارتقای توان علمی و عملی کارشناسان آزمایشگاه های خصوصی، کارگاه آموزشی آنالیز انواع کودها به مدت 5 روز در مورخ 28 دیماه لغایت 2 بهمن ماه 1398 در مؤسسه برگزار شد.
 
این دوره در دو بخش تئوری و عملی توسط آقای دکتر شهبازی ریاست بخش آزمایشگاه ها، سرکار خانم مهندس معبودی کارشناس مسئول آزمایشگاه کود و کلیه کارشناسان آزمایشگاه آنالیز کود آموزش داده شد.
 
آشنایی با اصول اصول و مبانی تجزیه کودها، آماده سازی انواع کود، اندازه گیری رطوبت و دانه بندی، روش های اندازه گیری پتاسیم، سدیم و کلر، نیتروژن، اوره، بیوره، فسفر، فلزات سنگین، عناصر کم مصرف محلول و کلات شده، هیومیک و فولویک اسید، گوگرد و آنالیز انواع کودهای آلی از جمله سرفصل های این دوره آموزشی بودند.