جزییات خبر

دکتر کریم شهبازی رییس بخش آزمایشگاه های موسسه تحقیقات خاک و آب در دومین نشست شبک ه جهانی آزمایشگاه های خاک (GLOSOLAN) که د ر تاریخ 30-28 نوامبر (9-7 آذرماه) در کشور ایتالیا مقر فائو شهر رم برگزار گردید شرکت نمود. ..