جزییات خبر

  به همت بخش آزمایشگاه ها در راستای توانمندسازی و ارتقای توان علمی و عملی کارشناسان آزمایشگاه های خصوصی، هشتمین کارگاه آموزشی آنالیز انواع کودها به مدت 5 روز در مورخ 19 لغایت 23 آذر ماه  1401 در مؤسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شد.این کارگاه در دو بخش تئوری و عملی توسط آقای دکتر شهبازی ریاست بخش آزمایشگاه ها ودیگر مدرسین آزمایشگاه آنالیز کود آموزش داده شد. آشنایی با اصول و مبانی تجزیه کودها، آماده سازی انواع نمونه کود، اندازه گیری رطوبت و دانه بندی، روش های اندازه گیری پتاسیم، سدیم و کلر، نیتروژن، اوره، بیوره، فسفر، فلزات سنگین، عناصر کم مصرف محلول و کلات شده، هیومیک و فولویک اسید، گوگرد و آنالیز انواع کودهای آلی از جمله سرفصل های این دوره آموزشی بودند.