جزییات خبر

کارگاه آموزشی طیف سنجی پلاسما جفت شده القایی (ICP-OES) در روز چهارشنبه 4 دی ماه 1398 در موسسه تحقیقات خاک و آب بخش آزمایشگاه ها برگزار می گردد.

 کارگاه آموزشی طیف سنجی پلاسما جفت شده القایی (ICP-OES) در روز چهارشنبه 4 دی ماه 1398 در موسسه تحقیقات خاک و آب بخش آزمایشگاه ها برگزار می گردد.